Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v eventovej reštaurácii Victoria, sa na základe zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:

Čl. I.

Právo na reklamáciu

1.Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

Čl. II.

Predmet reklamácie

1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v reštaurácii ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.

2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byt reklamované ešte pred začatím konzumácie.

3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní v reštaurácii, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe dokladu o zakúpení. Bez predloženia dokladu o kúpe nemusí byť reklamácia uznaná.

4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí reklamovaného tovaru.

Čl. III.

Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Stravovacie služby

a) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie reklamácie.

b) V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny, prípadne poskytnutie zľavy.

2. Reklamáciu vybavuje prevádzkar, alebo ním poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je prevádzkar alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku. Majiteľ reštaurácie, alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch maximálne do 15 dní.

„V prípade rezervovania si termínu na súkromnú alebo firemnú akciu, je nutné zaplatiť rezervačný poplatok (zálohu), ktorá slúži na záväzné rezervovanie termínu zvoleného odberateľom. Odberateľ je povinný vykonať súkromnú alebo firemnú akciu v termíne , ktorý si vopred rezervoval a odobrať tovary a služby v termíne, ktorý bol vopred stanovený. V prípade, ak odberateľ nevykoná súkromnú alebo firemnú akciu v stanovenom termíne, ktorý mal rezervovaný, neodoberie tovary a služby v termíne, ktorý bol stanovený, rezervácia sa ruší a dodávateľ vyúčtuje odberateľovi storno poplatok ako paušalizovanú náhradu vo výške zaplatenej zálohy.“

Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením poskytovateľovi na adresu trnavavictoria@gmail.com a to najneskôr 48 hodín pred konaním akcie. V prípade, že stornovanie rezervácie odberateľ neoznámi, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi poplatok vo výške 1 500€ ako náhradu za náklady na tovary a služby a za ušlý zisk.

3. Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Záverečné ustanovenie:

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.12.2018

Identifikačné údaje spoločnosti:

Euro victoria s.r.o.

Hlavná 172

919 51 Špačince

Korešpondenčná adresa je:

Victoria event restaurant

Štefánikova 35

917 01 Trnava