Kontakty a GDPR

Adresa: Štefánikova 35, 917 01 Trnava

mapa TU

Ľuboš Velšic 0905/334 123 majiteľ

Bc. Lucia Velšicová 0908/110 703 manažér

email: trnavavictoria@gmail.com

Štefánikova 35, Trnava 91701

Informácia o spracovaní osobných údajov – kamerový systém:

Prevádzkovateľ: Euro victoria s.r.o. IČO:51079399

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Hlavná 172, Špačince 91951

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Ľuboš Velšic 0905 334 123
Email: trnavavictoria@gmail.com

Účel spracúvania:
Monitorovanie vnútorných reštauračných priestorov a vonkajších objektov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

Právny základ spracúvania:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch prevádzkovateľa.

Príjemcovia/kategória príjemcov:
Súdy, polícia, advokáti, prokuratúra.

Doba uchovávania osobných údajov:
3 dní
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež právo NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vrátanie namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

  • Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
  • Dôvody na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

GDPR: www.slovensko.sk